Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej

DODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie: ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji z siedzibą w Gliwicach:

adres: ul. Powstańców Warszawy 12, 44-100 Gliwice,


 

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KMP:

asp. sztab. Arkadiusz Krzykawski
adres: ul. Powstańców Warszawy 12, 44-100 Gliwice,
e-mail: iod@gliwice.ka.policja.gov.pl
tel. 32 33 69 340

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach

W KMP w Gliwicach dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
 

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji 18.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
Osoba udostępniająca informację:
Marek Słomski Oficer Prasowy
do góry