Kontrole realizowane w 2012 r. - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole realizowane w 2012 r.

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Zespół Kontroli KMP w Gliwicach w roku 2012

A. Kontrole rozpoczęte w 2011 r., które były kontynuowane w roku 2012. Kontrole te przeprowadzane były na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ograny i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

1. Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji wybranych zagadnień rejestracji w systemie KSIP WWW w Komisariacie Policji III w Gliwicach.
2. Kontrola problemowa w zakresie terminowości prowadzenia postępowań przyg. w aspekcie liczby i specyfiki czynności, które były wykonane w ich trakcie, w Komisariacie Policji I
w Gliwicach.
3. Kontrola problemowa w zakresie terminowości prowadzenia postępowań przyg. w aspekcie liczby i specyfiki czynności, które były wykonane w ich trakcie, w Komisariacie Policji
w Knurowie.

B. Kontrole planowane na rok 2012, przeprowadzane na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej oraz w Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

1. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie zgodności informacji wprowadzonych do systemów TEMIDA i KSIP w postępowaniach przygotowawczych zakończonych w III kwartale 2011 r.  w Komisariacie Policji I w Gliwicach.
2. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie zgodności informacji wprowadzonych do systemów TEMIDA i KSIP w postępowaniach przygotowawczych zakończonych w III kwartale 2011 r.  w Komisariacie Policji II w Gliwicach.
3. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie zgodności informacji wprowadzonych do systemów TEMIDA i KSIP w postępowaniach przygotowawczych zakończonych w III kwartale 2011 r.  w Komisariacie Policji III w Gliwicach.
4. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie zgodności informacji wprowadzonych do systemów TEMIDA i KSIP w postępowaniach przygotowawczych zakończonych w III kwartale 2011 r.  w Komisariacie Policji VI w Gliwicach
5. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie zgodności informacji wprowadzonych do systemów TEMIDA i KSIP w postępowaniach przygotowawczych zakończonych w III kwartale 2011 r.  w Komisariacie Policji V w Gliwicach.
6. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie zgodności informacji wprowadzonych do systemów TEMIDA i KSIP w postępowaniach przygotowawczych zakończonych w III kwartale 2011 r.  w Komisariacie Policji VI w Gliwicach.
7. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie zgodności informacji wprowadzonych do systemów TEMIDA i KSIP w postępowaniach przygotowawczych zakończonych w III kwartale 2011 r.  w Komisariacie Policji w Knurowie.
8. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie zgodności informacji wprowadzonych do systemów TEMIDA i KSIP w postępowaniach przygotowawczych zakończonych w III kwartale 2011 r.  w Komisariacie Policji w Pyskowicach.
9. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie zgodności informacji wprowadzonych do systemów TEMIDA i KSIP w postępowaniach przygotowawczych zakończonych w III kwartale 2011 r.  w Wydziale Kryminalnym KMP w Gliwicach.
10. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie zgodności informacji wprowadzonych do systemów TEMIDA i KSIP w postępowaniach przygotowawczych zakończonych w III kwartale 2011 r.  w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Gliwicach.
11. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie zgodności informacji wprowadzonych do systemów TEMIDA i KSIP w postępowaniach przygotowawczych zakończonych w III kwartale 2011 r. w Wydziale do Walki z Przestępczością Narkotykową KMP w Gliwicach.
12. Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie zgodności informacji wprowadzonych do systemów TEMIDA i KSIP w postępowaniach o czyny karalne o znamionach przestępstw popełnione przez nieletnich zakończonych w III kwartale 2011 r. w Wydziale ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KMP w Gliwicach.

Reasumując, Zespół Kontroli KMP w Gliwicach w okresie sprawozdawczym przeprowadził 15 kontroli: 3 kontrole w trybie Zarządzenia Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ograny i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (2 kontrole problemowe i jedną sprawdzającą) oraz 8 kontroli w trybie  uproszczonym na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej i 4 kontrole w trybie  uproszczonym na zasadach określonych w Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie ujawniono czynów o znamionach przestępstwa lub wykroczenia bądź naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jak również na podstawie ustaleń kontroli nie wszczynano postępowań dyscyplinarnych. Ujawniono natomiast w toku kontroli sprawdzającej w zakresie realizacji wybranych zagadnień rejestracji w systemie KSIP WWW w Komisariacie Policji III w Gliwicach popełnienie czynów o znamionach przewinień dyscyplinarnych, co skutkowało przeprowadzeniem z 7 funkcjonariuszami tej jednostki Policji rozmów dyscyplinujących
w trybie art. 132 ust. 4b Ustawy o Policji. W toku działalności kontrolnej nie ujawniono przykładów realizacji zadań przez podmiot kontrolowany, które mogą być wykorzystane
w celu usprawnienia działań i nadzoru także w podmiotach innych niż podmiot kontrolowany. Nie odnotowano także efektów w zakresie oszczędności i usprawnień działalności urzędów odsługujących zarządzającego kontrolę wynikających z przeprowadzonych kontroli. 

Metryczka

Data publikacji : 17.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Słomski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Słomski Oficer Prasowy
do góry