Kontrole planowane w 2014 r. - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole planowane w 2014 r.

Na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185 poz. 1092) oraz § 8 i § 10 Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych w Zespole Kontroli KMP w Gliwicach opracowano niżej przedstawiony plan kontroli Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach na rok 2014:

 

 

l.p.

Temat kontroli

Nazwa podmiotu kontrolowanego

Przewidywany termin

rozpoczęcia kontroli

  1.  

Efektywność nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi
w kontekście rytmiki i terminowości ich prowadzenia oraz prawidłowości wypełniania formularzy rejestracyjnych

Komisariat Policji I w Gliwicach

Komisariat Policji V w Gliwicach

Komisariat Policji w Knurowie

15 kwiecień 2014 r.

  1.  

Prawidłowość wprowadzania danych do Systemu Wspomagania Dowodzenia w wybranym zakresie

Wydział Kryminalny KMP w Gliwicach

Wydział dw. PG KMP w Gliwicach

Komisariat Policji II w Gliwicach

Komisariaty Policji III w Gliwicach

Komisariat Policji w Knurowie

19 sierpień 2014 r.

  1.  

Prawidłowość rozliczania po służbie policjantów pionu prewencji
w kontekście obowiązujących przepisów i poleceń przełożonych

Komisariat Policji I w Gliwicach

Komisariaty Policji II w Gliwicach

Komisariat Policji III w Gliwicach

18 październik 2014 r.

 

sporządził:

podinsp. Andrzej Pluszczewski

 

  Plan przeglądów warunków higieniczno-sanitarnych przez Zespół ds.bhp
  przewidzianych w 2014 r. w KMP w Gliwicach oraz jednostakch organizacyjnych
         
Lp. Podstawa prawna Cel przeglądu Zakres przedmiotowy Planowany termin
w zakresie bezpieczeństwa pracy/służby
1 Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 169, poz. 1650 z późn.zm) Przegląd stanu technicznego budynków KMP oraz podległych jej jednostek organizacyjnych Przegląd obiektów, warunki pracy w komendzie, komisariatach, posterunkach, w tym oświetlenie, ergonomiczna ocena wyposażenia stanowisk pracy. styczeń-grudzień
2 Rozporządzenie MpiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dnia 26.09.1997 r. (Dz.U. 169, poz. 1650 z późn.zm); Dz.Urz.KG nr 11/2002; Decyzja Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach Nr 4/2010; Rozp. MSWiA w sprawie umundurowania policjantów (Dz.U. Z 2009 r., Nr 90, poz. 738 z późn.zm.) sprawdzenie wyposażenia pracowników i policjantów w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie ochronne. Stan wyposażenia w sprzęt ochrony osobistej, odzież i obuwie ochronne oraz odzież i obuwie robocze luty,październik
3 Rozporządzenie MSW z dnia 4 czerwca w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka regulaminie pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz.Urz. Z 2012 r., poz.638); ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia; ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Przegląd Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych w KMP Sprawdzanie warunków bytowych zgodnie z rozporządzeniem raz na kwartał
         
         
         
         
         
         
w zakresie higieny pracy/służby oraz zapobiegania chorobom zawodowym
4 Art. 229 Kp; Decyzja nr 69/2011 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w sprawie profilaktycznych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników Policji KMP w Gliwicach; Realizacja badań profilaktycznych funkcjonariuszy i pracowników Terminowość przeprowadzania badań lekarskich (losowo) wrzesień
5 §39 rozp. w sprawie ogólnych przepisów bhp, Rozp. MZ w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz.716), ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63, poz. 322). stan wyposażenia w środki dezynfekcyjne, pakiety ochronne AIDS, znajomość obowiązujących w tym zakresie procedur i instrukcji procedury w zakresie postępowania w przypadku chorób zakaźnych, z materiałem skażonym biologicznie. cały rok
6 Art.226 Kp; Decyzja Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach Nr 78/2011 weryfikacja oceny ryzyka zawodowego pracowników, karty charakterystyki stanowisk pracy policjantów na stanowiskach „nieakcyjnych” udział w pracach Zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego styczeń- kwiecień
7 Art. 207(1) i 209(1) Kp Przegląd apteczek w KMP , komisariatach, posterunkach Sprawdzanie wyposażenia apteczek cały rok
         
w zakresie przestrzegania ochrony pracy
8 Rozporządzenie MGiP z 27 lipca 2004 r. W sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz.1860z późn.zm.);Decyzja Nr 1/07 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 3 stycznia 2007 r. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – wstępne i okresowe   listopad/grudzień

Metryczka

Data publikacji : 14.05.2014
Data modyfikacji : 02.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Słomski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Słomski Oficer Prasowy
Osoba modyfikująca informację:
Marek Słomski
do góry