Ochrona Danych Osobowych - RODO, DODO

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KMP

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie: ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

 


1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji z siedzibą w Gliwicach:

adres: ul. Powstańców Warszawy 12, 44-100 Gliwice,

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Głównej Policji zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KMP:

  • asp. sztab. Arkadiusz Krzykawski
  • adres: ul. Powstańców Warszawy 12, 44-100 Gliwice,
  • e-mail: iod@gliwice.ka.policja.gov.pl
  • tel. 32 33 69 340

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji.

W KMP Gliwice dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji : 26.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
Osoba udostępniająca informację:
Marek Słomski Oficer Prasowy
do góry