Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach

Petycje składa się do Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz.1195), która wchodzi w życie 6 września 2015 roku. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Jak złożyć petycje: 

 • listownie, na adres: Komenda Miejska Policji w Gliwicach : 44-100 Gliwice, ul. Powstańcó Warszawy 12

 • elektronicznie na adres: komendant@gliwice.ka.policja.gov.pl

 • faksem, na numer: (32) 33 69 244;

 • osobiście w sekretariacie Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach przy ul. Powstańców (w godzinach 7:30 – 15:30)

Petycja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego;

 • adres zamieszkania lub siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji;

 • adresata petycji;

 • wskazanie czego petycja dotyczy;

 • podpis wnoszącego lub podpis go reprezentującego;

 • w przypadku, gdy petycja składana jest w interesie osoby trzeciej – pisemną zgodę tej osoby na złożenie w jej imieniu petycji;

 • w przypadku petycji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;

 • w przypadku, gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, a także miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie będą rozpatrywane.

 

 

Petycja może zawierać:

zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach imienia i nazwiska (nazwy) wnoszącego petycje.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 28.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Słomski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Słomski Oficer Prasowy
do góry