Przyjmowanie skarg i wniosków - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie skarg i wniosków

Przyjmowanie skarg i wniosków

Niezbędne informacje dla skarżącego

ART. 225 § 1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, 
jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych."

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek.
W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje."

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Miejski Policji w Gliwicach oraz komendanci komisariatów: I, II, III, IV, V, w Knurowie i w Pyskowicach - w każdy wtorek w godzinach od 15:00 do 17:00. 

 

NFORMACJE OGÓLNE

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 r. (art. 63).

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 23, 868, 996) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 , poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skarga powinna zawierać: wskazanie osoby od której pochodzi (imię i nazwisko lub nazwa), adres wnoszącego oraz określenie przedmiotu sprawy. Celem zapewnienia sprawnego załatwienia sprawy zaleca się określać przedmiot sprawy poprzez zwięzły opis i jednoznaczne wskazanie zarzutów lub wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki oraz podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Gliwicach.

Siedziba i dane kontaktowe:

Komenda Miejska Policji w Gliwicach

ul. Powstańców Warszawy 12, 44-100 Gliwice

e-mail: komendant@gliwice.ka.policja.gov.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się
z wyznaczonym przez Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach inspektorem ochrony danych.
Dane kontaktowe:

Komenda Miejska Policji w Gliwicach
ul. Powstańców Warszawy 12, 44-100 Gliwice

e-mail: iod@gliwice.ka.policja.gov.pl

tel.: 47 8592340

PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej w skrócie RODO;

- przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - dalej w skrócie K.p.a.;

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego skargi/wniosku.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIEDZYNARODOWEJ

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu tego celu Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych - sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa „Jednolity rzeczowy wykaz akt Policji” stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w rozumieniu RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów Działu VIII K.p.a. i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku gdy nie podacie Państwo danych osobowych rozpatrzenie skargi/wniosku nie będzie możliwe. Ponadto na podstawie § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Dane osobowe udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W GLIWICACH

Komendant Miejski Policji w Gliwicach (lub wyznaczeni przez niego zastępcy) oraz komendanci komisariatów (lub wyznaczeni przez nich zastępcy) przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15:00 do 17:00.

W celu zapewnienia właściwej obsługi zapisy na rozmowę z Komendantem Miejskim Policji w Gliwicach lub jego Zastępcami przyjmują sekretariaty – Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach (tel. 47 8592 212) oraz Komisariatów: I, II, III, IV, V, Knurów i Pyskowice.

Ponadto skargi i wnioski można składać osobiście w dowolnej komórce organizacyjnej gliwickiej komendy. Możliwe jest również korespondencyjne wniesienie skargi na wskazany powyżej adres lub adres e-mail: komendant@gliwice.ka.policja.gov.pl.

Skargi na działania Policji przyjmują Komendanci Komisariatów (lub wyznaczeni zastępcy), w każdy wtorek w godzinach od 15:00 do 17:00. 

Osoby chcące bezpośrednio złożyć skargę u komendanta, winny wcześniej umówić się telefonicznie.

 

Komisariat Policji I w Gliwicach

ul. Kościelna 2

44-100 Gliwice

tel. 47 8590100

 

Komisariat Policji II w Gliwicach

ul. Warszawska 35c

44-100 Gliwice

tel. 47 8590200

 

Komisariat Policji III w Gliwicach

ul. Pszczyńska 20

44-100 Gliwice

tel. 47 8590300

 

Komisariat Policji IV w Gliwicach

ul. Strzelców Bytomskich 22

44-109 Gliwice

tel. 47 8590250

 

Komisariat Policji V w Gliwicach

ul. Wawelska 2

44-103 Gliwice

tel. 47 8590350

 

Komisariat Policji w Knurowie

ul. Dworcowa 1a

44-194 Knurów

tel. 47 8590500

 

Komisariat Policji w Pyskowicach

ul. Wyszyńskiego 24a

44-120 Pyskowice

tel. 47 8590550

 

Skargi przyjmuje Komendant Miejski Policji w Gliwicach

W każdy wtorek od godz. 15:00 do 17:00

po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: nr 47 8592212

 

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji,
jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00
wtorki - piątki w godz. 9.00 - 15.00
telefon: (22) 55 17 760, (22) 55 17 811

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
sekretariat (58) 764 73 02
fax (58) 764 73 03

Przyjęcia interesantów:
telefon (58) 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00 - 17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 - 15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25, pokój 122
40-032 Katowice
telefon (32) 72 86 800
fax (32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00 - 15.00
wtorek w godz. 10.00 - 17.00


Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
sekretariat (71) 34 69 115
fax (71) 343 43 25

Przyjęcia interesantów:
telefon (71) 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00 - 15.00
środa w godz. 10.00 - 17.00
 

 

strona główna RPO: www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny: www.rpo.gov.pl/wniosek

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 08.02.2010
Data modyfikacji : 24.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Słomski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Słomski Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Marek Słomski
do góry