Przyjmowanie skarg i wniosków - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie skarg i wniosków

Przyjmowanie skarg i wniosków

Niezbędne informacje dla skarżącego

ART. 225 § 1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, 
jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych."

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek.
W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje."

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

Skargi przyjmuje Komendant Miejski Policji w Gliwicach oraz komendanci komisariatów: I, II, III, IV, V, w Knurowie i w Pyskowicach - w każdy wtorek w godzinach od 15:00 do 17:00. 

 

NFORMACJE OGÓLNE

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 r. (art. 63).

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 23, 868, 996) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 , poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skarga powinna zawierać: wskazanie osoby od której pochodzi (imię i nazwisko lub nazwa), adres wnoszącego oraz określenie przedmiotu sprawy. Celem zapewnienia sprawnego załatwienia sprawy zaleca się określać przedmiot sprawy poprzez zwięzły opis i jednoznaczne wskazanie zarzutów lub wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki oraz podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Gliwicach.

Kontakt:
ul. Powstańców Warszawy 12, 44-100 Gliwice
tel. 47 8592 212 faks numer  47 8592 244.

Komendant Miejski Policji w Gliwicach wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Powstańców Warszawy 12, 44-100 Gliwice. Dane inspektora ochrony danych na stronie BIP KMP w Gliwicach podkom. Julita Materla, tel. 32 33 69 323, kontakt e-mail: iod@gliwice.ka.policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane  są w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku na podstawie przepisów: art. 6 ust. 1 lit.c ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W GLIWICACH

Komendant Miejski Policji w Gliwicach (lub wyznaczeni przez niego zastępcy) oraz komendanci komisariatów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 14:00 do 18:00.

W celu zapewnienia właściwej obsługi zapisy na rozmowę ze Komendantem Miejskim Policji w Gliwicach lub jego Zastępcami przyjmują sekretariaty – Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach (te. 32 33 69 212) oraz Komisariatów: I, II, III, IV, V, Knurów i Pyskowice.

Ponadto skargi i wnioski można składać osobiście w dowolnej komórce organizacyjnej gliwickiej komendy. Możliwe jest również korespondencyjne wniesienie skargi na wskazany powyżej adres lub adres e-mail: komendant@gliwice.ka.policja.gov.pl.

Skargi na działania Policji przyjmują Komendanci Komisariatów, w każdy wtorek w godzinach od 14:00 do 18:00. 

Osoby chcące bezpośrednio złożyć skargę u komendanta, winny wcześniej umówić się telefonicznie.

 

Komisariat Policji I w Gliwicach

ul. Kościelna 2

44-100 Gliwice

tel. 47 8590100

 

Komisariat Policji II w Gliwicach

ul. Warszawska 35c

44-100 Gliwice

tel. 47 8590200

 

Komisariat Policji III w Gliwicach

ul. Pszczyńska 20

44-100 Gliwice

tel. 47 8590300

 

Komisariat Policji IV w Gliwicach

ul. Strzelców Bytomskich 22

44-109 Gliwice

tel. 47 8590250

 

Komisariat Policji V w Gliwicach

ul. Wawelska 2

44-103 Gliwice

tel. 47 8590350

 

Komisariat Policji w Knurowie

ul. Dworcowa 1a

44-194 Knurów

tel. 47 8590500

 

Komisariat Policji w Pyskowicach

ul. Wyszyńskiego 24a

44-120 Pyskowice

tel. 47 8590550

 

Skargi przyjmuje Komendant Miejski Policji w Gliwicach

W każdy wtorek od godz. 15:00 do 17:00

po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: nr 47 8592212

 

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji,
jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00
wtorki - piątki w godz. 9.00 - 15.00
telefon: (22) 55 17 760, (22) 55 17 811

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
sekretariat (58) 764 73 02
fax (58) 764 73 03

Przyjęcia interesantów:
telefon (58) 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00 - 17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 - 15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25, pokój 122
40-032 Katowice
telefon (32) 72 86 800
fax (32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00 - 15.00
wtorek w godz. 10.00 - 17.00


Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
sekretariat (71) 34 69 115
fax (71) 343 43 25

Przyjęcia interesantów:
telefon (71) 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00 - 15.00
środa w godz. 10.00 - 17.00
 

 

strona główna RPO: www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny: www.rpo.gov.pl/wniosek

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 08.02.2010
Data modyfikacji : 13.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Słomski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Słomski Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Marek Słomski
do góry